• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie w ANS w Elblągu

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Mechanika i budowa maszyn, stacjonarne, inżynierskie

Szczegóły
Kod SI-MBM
Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny
Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Akademia Nauk Stosowanych
w Elblągu
Instytut Politechniczny
Al. Grunwaldzka 137
82-300 Elbląg
Adres WWW https://ans-elblag.pl
Wymagany dokument
  • Matura
  Zadaj pytanie
Tura 2 (26.07.2022 00:00 – 17.08.2022 15:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.05.2022 00:00 – 20.07.2022 15:00)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn trwają 8 semestrów (4 lata). Po drugim roku student wybiera specjalność.   

 

specjalność:

MODELOWANIE 3D

Jako student tej specjalności możesz spodziewać się w swoim planie zajęć z przedmiotów, np.

o   Generowanie i wizualizacja modeli 3D

o   Zastosowania modelowania 3D w biomechanice

o   Modelowanie strefy pracy robotów stacjonarnych i mobilnych

o   Modelowanie w budowie maszyn 

o   Wzornictwo przemysłowe 

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

Wybierając modelowanie 3D, oprócz wszechstronnego wykształcenia z obszaru projektowania maszyn, technik wytwarzania, technologii maszyn, i eksploatacji urządzeń oraz technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, zdobędziesz następujące umiejętności:

o   skanowania 3D,

o   generowania i wizualizacji 3D,

o   wykonywania prototypów z użyciem drukarek 3D,

o   modelowania 3D w budowie maszyn i biomechanice, 

o   stosowania technik obliczeniowych i symulacyjnych

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę zawodową w firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach związanych ze studiowaną specjalnością.

Przykładowe miejsca praktyk:

o    GENERAL ELECTRIC Power Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Elblągu,

o    FLSmidth MAAG Gear Sp. z o. o.,

o    METAL EXPERT Sp. z o. o.,

o    HEXONIC Sp. z o. o, Nowy Dwór Gdański,

o    PROXMUS Sp. z o. o. w Elblągu,

o    Partner Serwis Sp. z o. o. w Elblągu

PRACA DLA CIEBIE

Zdobywając dyplom z zakresu modelowanie 3D  znajdziesz zatrudnienie w przemyśle maszynowym na stanowiskach inżynierskich jako:

o   projektant urządzeń mechanicznych,

o   specjalista inżynierii odwrotnej,

o   technolog

ponadto znajdziesz pracę w:

o   działach zajmujących się prototypowaniem i wzornictwem przemysłowym, 

o   jednostkach administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.  

specjalność:

TECHNOLOGIA I EKSPLOATACJA MASZYN

Jako student tej specjalności możesz spodziewać się w swoim planie zajęć z przedmiotów, np.

o   Technologia napraw maszyn

o   Eksploatacja i diagnostyka maszyn

o   Sterowanie układów mechanicznych

o   Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych

o   Nowoczesne technologie w produkcji maszyn 

o   Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

Wybierając technologię i eksploatację maszyn, oprócz wszechstronnego wykształcenia z obszaru projektowania maszyn, technik wytwarzania, technologii maszyn, i eksploatacji urządzeń oraz technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich pogłębisz i rozwiniesz następujące umiejętności:

o   projektowania procesów technologicznych części maszyn i montażu,

o   automatyzacji procesów produkcyjnych,

o   programowania centrów obróbkowych, 

o   eksploatacji i napraw maszyny.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę zawodową w firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach związanych ze studiowaną specjalnością.

Przykładowe miejsca praktyk:

o    GENERAL ELECTRIC POWER Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Elblągu,

o    FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. w Elblągu,

o    METAL EXPERT Sp. z o. o.,

o    SECESPOL Sp. z o. o. 

PRACA DLA CIEBIE

Zdobywając dyplom z zakresu technologii i eksploatacji maszyn znajdziesz zatrudnienie w przemyśle maszynowym na stanowiskach inżynierskich jako:

o   technolog,

o   programista centrów obróbkowych

o   menadżer zarządzający procesami produkcyjnymi

o   eksplorator maszyn, urządzeń, i całych linii produkcyjnych

o   specjalista zakresu napraw maszyn 

o   ponadto znajdziesz pracę w jednostkach administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.


1.     Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest, uzyskany przez kandydata wskaźnik rekrutacyjny "W". Wzór do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego podany poniżej dla poszczególnych kierunków. Punkty obliczane są automatycznie po wypełnieniu elektronicznego podania.

2.     Wzory obliczania wskaźnika rekrutacyjnego.

Wskaźnik rekrutacyjny w przypadku, gdy brane pod uwagę są 3 przedmioty (kierunki: Ekonomia, Administracja, Informatyka, Budownictwo, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowiska)

W = 2 x P1 + 0,25 x P2 + 0,25 x P3
Wskaźnik rekrutacyjny w przypadku, gdy brane pod uwagę są 2 przedmioty (kierunki: Filologia Polska, Filologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna)

W = 0,85 x P1 + 0,15 x P2 

gdzie P1, P2, P3 - to punkty za przedmioty wyszczególnione w tabeli I. 

Tabela I

3.     Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymuje 0 punktów za przedmiot P3.

4.     Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów: podanie, świadectwo maturalne, potwierdzenie udziału w olimpiadzie.

5.     Kandydaci, którzy zostali zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka obcego, na podstawie certyfikatu wtedy liczba punktów odpowiada ocenie celującej.

6.     Jeżeli liczba kandydatów przyjętych do danego instytutu w pierwszym terminie będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, przewiduje się dodatkową rekrutację we wrześniu - roku, w którym powadzona jest rekrutacja, wg przedstawionych powyżej zasad.

7.     Nad przestrzeganiem zasad rekrutacji uchwalonych przez Senat czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

8.     Odwołania od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PWSZ w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.* Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową (po 2005 roku) maturą

W przypadku nowej matury dla wszystkich kierunków brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy odpowiada liczbie punktów występujących we wskaźniku rekrutacyjnym. Liczba punktów jest wyznaczana według jednego z podanych niżej wariantów i jest równa:

  • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
  • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
  • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
  • podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą (przed 2005 rokiem) maturą

W przypadku starej matury oceny z egzaminu dojrzałości są przeliczane na punkty według zasad podanych w tabeli II. 

Tabela II. Zasady przeliczania oceny tradycyjnej na punkty w przypadku starej matury.

Ocena tradycyjna

Liczba punktów

dopuszczająca

40

dostateczna

75

dobra

100

bardzo dobra

125

celująca

150

 

Jeżeli kandydat zdawał egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to przyjmuje się wyższą z ocen. Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci posiadający Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na zasadach jak kandydaci z nową maturą. Wyniki Matury Międzynarodowej przeliczane są zgodnie z Tabelą III.

Tabela III. Zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej na punkty

Liczba punktów uzyskanych 
na maturze IB 

(poziom SL-podstawowy 
lub HL-rozszerzony)

Punkty uwzględniane 
we wskaźniku 
rekrutacyjnym "W"

7

100

6

86

5

71

4

57

3

43

2

29

1

14