• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie w ANS w Elblągu

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja, stacjonarne, licencjat

Szczegóły
Kod SL-AD
Jednostka organizacyjna Instytut Ekonomiczny
Kierunek studiów Administracja
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Akademia Nauk Stosowanych
w Elblągu
Instytut Ekonomiczny
Al. Grunwaldzka 137
82-300 Elbląg
Adres WWW https://ans-elblag.pl
Wymagany dokument
 • Matura
  Zadaj pytanie
Tura 2 (26.07.2022 00:00 – 17.08.2022 15:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (31.05.2022 00:00 – 20.07.2022 15:00)

KIERUNEK: ADMINISTRACJA studia stacjonarne I stopnia (licencjat)

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • stosowanie procedur w administracji 
 • analizowanie zjawisk prawnych i ocena ryzyka sytuacji kryzysowych 
 • projektowanie procesu zarządzania w instytucjach publicznych 
 • konstruowanie planów i procedur działania oraz redagowanie podstawowych aktów prawnych

Po pierwszym semestrze student wybiera specjalność.

specjalność:

ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • znajomość konstytucyjnego systemu organów państwa oraz rozumienia ich roli w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej,
 • analiza zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej,
 • znajomość stosowania prawa w dziedzinie bezpieczeństwa,
 • znajomość zadań i mechanizmów funkcjonowania różnych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz współpracy między nimi.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę w instytucjach i firmach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i osobistego na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

Przykładowe miejsca praktyk:

 • Komenda Miejska Policji,
 • Straż Miejska,
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień,
 • Straż Graniczna,
 • Izba Celna,
 • Ochotnicza Straż Pożarna,
 • Urząd Skarbowy,
 • Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa,
 • firmy zajmujące się ochroną danych, osób i mienia. 

 

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej w Polsce oraz innych podmiotach dbających o bezpieczeństwo publiczne.

Miejsca pracy to: komórki administracji publicznej, odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności oraz pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych na cele bezpieczeństwa.

Studia stacjonarne – dodatkowa grupa z zajęciami popołudniowymi

specjalność:

PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ W ADMINISTRACJI

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • stosowanie metod pomiaru, ewidencji księgowej,
 • sporządzanie i interpretowanie sprawozdań finansowych,
 • analizowanie i interpretowanie wyników finansowych,
 • wykorzystywanie w pracy odpowiednich systemów informatycznych,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę w instytucjach administracji publicznej, firmach oraz podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

Przykładowe miejsca praktyk:

 • organy kontroli skarbowej,
 • jednostki organizacyjne administracji publicznej,
 • biura podatkowe. 

 

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent ma możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami w administracji publicznej jako:

 • księgowy,
 • pracownik działu finansowego, zajmujący się finansami oraz pozyskujący środki na jej rozwój,
 • analityk finansowy,
 • doradca podatkowy.

 

Wiedza zdobyta w trakcie nauki będzie również przydatna w trakcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent tej specjalności może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, w tym w szczególności, w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości.

specjalność:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • analiza i  ocena sytuacji ryzykownych i patologii społecznych związanych z zachowaniem agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, zagrożeniem demoralizacją nieletnich, wykluczeniem społecznym, a także niedostosowaniem społecznym,
 • analiza i ocena danych statystycznych i informacji o przestępstwie i przestępcy, społeczno–demograficznych uwarunkowaniach i skutkach przestępczości oraz ofiarach przestępstw,
 • analizowanie znajomość  działań o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym i profilaktycznym w tym umiejętność przygotowania i realizowania strategii i programów profilaktycznych.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę w instytucjach i firmach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i osobistego na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

Przykładowe miejsca praktyk:

 • Komenda Miejska Policji,
 • Prokuratura,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • centra pomocy rodzinie,
 • Straż Miejska,
 • Straż Graniczna,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • urzędy miast i gmin. 

 

PRACA DLA CIEBIE

Absolwenci będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności podczas realizacji zadań zawodowych na stanowiskach specjalistycznych i wykonawczych w szczególności: 

 • kuratorów społecznych, 
 • specjalistów prewencji kryminalnej w Policji, 
 • analityków przestępczości i zdarzeń kryminalnych w policji, ABW, CBA, SG, ŻW,
 • specjalistów w agencjach detektywistycznych oraz w agencjach ochrony osób i mienia, 
 • specjalistów w zakładach pomocy społecznej, ośrodkach kuratorskich, wychowawczych, interwencji kryzysowej, centrach pomocy rodzinie, 
 • pracowników straży miejskiej, 
 • pracowników spółdzielni socjalnej, wspomagających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 
 • mediatorów społecznych w organizacjach pozarządowych i innych, 
 • specjalistów w laboratoriach technicznych, instytucjach zajmujących się badaniem problemów społecznych, systemów prawnych pod kątem aspektów wpływających na wzrost przestępczości w danych obszarach, 
 • pracowników ośrodków uzależnień. 

Studia stacjonarne – dodatkowa grupa z zajęciami popołudniowymi

specjalność:

ADMINISTRACJA SKARBOWA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 •  stosowanie w praktyce procedur postępowania administracyjnego,
 •  dokonywanie rozliczeń podatkowych, celnych, dewizowych oraz ubezpieczeniowych,
 •  interpretacja przepisów prawa podatkowego, celnego oraz dewizowego,
 •  gospodarowanie finansami publicznymi zgodnie z wykładnią prawa finansowego,
 •  znajomość procedur kontroli celno-skarowych,
 •  sporządzanie i interpretowanie sprawozdań oraz wyników finansowych,
 •  łatwość w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi oraz umiejętność pracy w zespole,
 •  odnajdywanie się w sytuacjach kryzysowych i niespodziewanych.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę w instytucjach i organizacjach państwowych zajmujących się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań podatkowych oraz prowadzących dochodzenia i orzekających w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Przykładowe miejsca praktyk:

 • Urzędy Skarbowe,
 • Izby Administracji Skarbowej,
 • Urzędy Celno-Skarbowe,
 • Komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie Policji,
 • Jednostki organizacyjne Straży Granicznej,
 • Urząd Wywiadu Skarbowego. 

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent ma możliwość zatrudnienia na stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, których w Polsce łącznie jest 620. Ponadto może być zatrudniony jako:

 • analityk finansowy,
 • doradca podatkowy,
 • pracownik działu finansowego.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów będą również przydatne Absolwentowi w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Może też kontynuować on naukę na studiach drugiego stopnia, w zakresie, doradztwa podatkowego, finansów i rachunkowości.


1.     Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest, uzyskany przez kandydata wskaźnik rekrutacyjny "W". Wzór do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego podany poniżej dla poszczególnych kierunków. Punkty obliczane są automatycznie po wypełnieniu elektronicznego podania.

2.     Wzory obliczania wskaźnika rekrutacyjnego.

Wskaźnik rekrutacyjny w przypadku, gdy brane pod uwagę są 3 przedmioty (kierunki: Ekonomia, Administracja, Informatyka, Budownictwo, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowiska)

W = 2 x P1 + 0,25 x P2 + 0,25 x P3
Wskaźnik rekrutacyjny w przypadku, gdy brane pod uwagę są 2 przedmioty (kierunki: Filologia Polska, Filologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna)

W = 0,85 x P1 + 0,15 x P2 

gdzie P1, P2, P3 - to punkty za przedmioty wyszczególnione w tabeli I.

3.     Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymuje 0 punktów za przedmiot P3.

4.     Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów: podanie, świadectwo maturalne, potwierdzenie udziału w olimpiadzie.

5.     Kandydaci, którzy zostali zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka obcego, na podstawie certyfikatu wtedy liczba punktów odpowiada ocenie celującej.

6.     Jeżeli liczba kandydatów przyjętych do danego instytutu w pierwszym terminie będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, przewiduje się dodatkową rekrutację we wrześniu - roku, w którym powadzona jest rekrutacja, wg przedstawionych powyżej zasad.

7.     Nad przestrzeganiem zasad rekrutacji uchwalonych przez Senat czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

8.     Odwołania od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PWSZ w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.* Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową (po 2005 roku) maturą

W przypadku nowej matury dla wszystkich kierunków brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy odpowiada liczbie punktów występujących we wskaźniku rekrutacyjnym. Liczba punktów jest wyznaczana według jednego z podanych niżej wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 • podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą (przed 2005 rokiem) maturą

W przypadku starej matury oceny z egzaminu dojrzałości są przeliczane na punkty według zasad podanych w tabeli II. 

Tabela II. Zasady przeliczania oceny tradycyjnej na punkty w przypadku starej matury.

Ocena tradycyjna

Liczba punktów

dopuszczająca

40

dostateczna

75

dobra

100

bardzo dobra

125

celująca

150

 

Jeżeli kandydat zdawał egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to przyjmuje się wyższą z ocen. Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci posiadający Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na zasadach jak kandydaci z nową maturą. Wyniki Matury Międzynarodowej przeliczane są zgodnie z Tabelą III.

Tabela III. Zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej na punkty

Liczba punktów uzyskanych 
na maturze IB 

(poziom SL-podstawowy 
lub HL-rozszerzony)

Punkty uwzględniane 
we wskaźniku 
rekrutacyjnym "W"

7

100

6

86

5

71

4

57

3

43

2

29

1

14