• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie w ANS w Elblągu

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ekonomia, stacjonarne, licencjat

Szczegóły
Kod SL-EK
Jednostka organizacyjna Instytut Ekonomiczny
Kierunek studiów Ekonomia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Akademia Nauk Stosowanych
w Elblągu
Instytut Ekonomiczny
Al. Grunwaldzka 137
82-300 Elbląg
Adres WWW https://ans-elblag.pl
Wymagany dokument
 • Matura
  Zadaj pytanie
Tura 2 (26.07.2022 00:00 – 17.08.2022 15:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (31.05.2022 00:00 – 20.07.2022 15:00)

 KIERUNEK: EKONOMIA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

·       analizowanie i ocena sytuacji przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym, 

·       stosowanie i interpretowanie przepisów prawa oraz umów obrotu gospodarczego, 

·       planowanie własnej działalności gospodarczej, 

·       wskazywanie innowacyjnych i niekonwencjonalnych rozwiązań z zakresu funkcjonowania biznesu.

Po pierwszym semestrze student wybiera specjalność.

specjalność:

EKONOMIKA MENEDŻERSKA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • podejmowanie racjonalnych decyzji i rozwiązywanie problemów w dziedzinie finansów przedsiębiorstw w kontekście mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych,
 • umiejętność oceny racjonalności decyzji przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i podmiotów środowiska międzynarodowego,
 • analiza relacji między finansami przedsiębiorstw a rynkami finansowymi,
 • stosowanie zasad rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych,
 • stosowanie metod zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • wykorzystywanie marketingowych koncepcji i narzędzi w sferze usług,
 • stosowanie przepisów prawnych oraz umów obrotu gospodarczego i łączenie wiedzy ekonomicznej z prawną,

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

Przykładowe miejsca praktyk:

 • biura rachunkowo-księgowe,
 • banki,
 • przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowo-usługowe. 

 

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent posiada bardzo szeroką wiedzę ekonomiczną i wynikające z niej umiejętności, które umożliwią podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach na stanowiskach menedżerskich średniego szczebla w kraju i za granicą oraz samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Absolwent specjalności ekonomika menedżerska dysponuje umiejętnością łączenia wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej w zakresie gospodarowania finansami.

Studia stacjonarne – dodatkowa grupa z zajęciami popołudniowymi

specjalność:

EKONOMIKA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • analiza i ocena ekonomicznych procesów logistycznych – fizyczny przepływ dóbr, transport, magazynowanie, systemy informacyjne, jakość, bezpieczeństwo, infrastruktura, koszty itp.,
 • umiejętność analizy i opracowania strategii łańcuchów dostaw,
 • wdrażanie innowacji logistycznych,
 • znajomość funkcjonowania centrów i sieci logistycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
 • użytkowanie systemów informatycznych w działalności logistycznej,
 • zarządzanie relacjami z dostawcami i odbiorcami,
 • znajomość zapewnienia jakości oraz ekologicznej gospodarki odpadami i czynnikami energetycznymi.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z kierunkiem studiów.

Przykładowe miejsca praktyk:

 • krajowe i międzynarodowe centra i sieci logistyczne,
 • przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i kurierskie,
 • komórki innych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych odpowiedzialne za sprawy logistyki, zaopatrzenia, utrzymania relacji z dostawcami i odbiorcami,
 • jednostki organizacyjne administracji publicznej odpowiedzialne za procesy logistyczne,
 • firmy doradcze i certyfikujące w zakresie jakości, doradztwa organizacyjnego i kadrowego. 

 

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • krajowych i międzynarodowych centrach i sieciach logistycznych,
 • przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, kurierskich,
 • komórkach przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych odpowiedzialne za sprawy logistyki, zaopatrzenia, utrzymania relacji z dostawcami i odbiorcami,
 • w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej odpowiedzialnych za procesy logistyczne,
 • w firmach doradczych i certyfikujących.

 

Ukończenie studiów na tej specjalności umożliwia  częściowe zwolnienie z egzaminu pisemnego w przypadku ubiegania się o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

specjalność:

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W BIZNESIE

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

o    planowanie, organizowanie, przeprowadzanie akcji wizerunkowych i marketingowych w serwisach społecznościowych,

o    tworzenie strategii marketingowej, wizerunkowej i komunikacyjnej,

o    wykorzystanie społeczności zewnętrznych do tworzenia innowacji, rozwiązywania problemów i pozyskiwania produktów,

o    prowadzenie firmowego bloga,

·       zarządzanie sytuacją kryzysową w social media.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę w przedsiębiorstwach, instytucjach związanych z kierunkiem studiów.

Przykładowe miejsca praktyk:

 • agencje reklamowe,
 • agencje e-marketingowe,
 • działy public relations lub promocji w firmach i instytucjach,
 • działy marketingu w przedsiębiorstwach. 

 

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent tej specjalności ma możliwość podjęcia pracy w nowym obszarze, jakim są dynamicznie rozwijające się media społecznościowe w podmiotach gospodarczych. Student, który ukończy specjalność może być zatrudniony m.in. jako specjalista ds. strategii marketingowych w mediach społecznościowych, specjalista ds. public relations/komunikacji, koordynator mediów społecznościowych.

Studia na kierunku Ekonomia – specjalność media społecznościowe w biznesie – kształcą nowoczesnych menadżerówktórzy będą potrafili efektywnie wykorzystywać potencjał nowych mediów do tworzenia wartości w życiu zawodowym, społecznym i prywatnym.

specjalność

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

Zostając absolwentem finansów i rachunkowości przedsiębiorstw będziesz posiadał teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • znajomości mechanizmów działania systemu bankowego oraz zasad  funkcjonowania rynków finansowych
 • czynnego posługiwania się programami komputerowymi w rachunkowości i analizie finansów
 • analizowania danych ekonomicznych
 • sporządzania sprawozdań finansowych
 • znajomości zasad rachunkowości
 • stosowania metod zarządzania finansami przedsiębiorstw
 • stosowania odpowiednich przepisów prawnych
 • łączenia wiedzy ekonomicznej i prawnej

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę w przedsiębiorstwach, instytucjach związanych z kierunkiem studiów.

Przykładowe miejsca praktyk:

 • banki,
 • biura rachunkowo-księgowe,
 • przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowo-usługowe. 

PRACA DLA CIEBIE

Jako absolwent finansów i rachunkowości przedsiębiorstw będziesz umiał wykorzystywać zdobytą wiedzę ekonomiczną  i finansową w zakresie gospodarowania zasobami.  Dzięki temu z powodzeniem będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.

Będziesz również mógł pracować na stanowiskach niższego i średniego szczebla w dziale księgowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą (zarówno przez osoby fizyczne, jak i spółki prawa handlowego). w kraju i zagranicą, zwłaszcza w charakterze:

 • doradca
 • konsultant
 • specjalista z zakresu księgowości
 • analityk finansowy

 


1.     Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest, uzyskany przez kandydata wskaźnik rekrutacyjny "W". Wzór do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego podany poniżej dla poszczególnych kierunków. Punkty obliczane są automatycznie po wypełnieniu elektronicznego podania.

2.     Wzory obliczania wskaźnika rekrutacyjnego.

Wskaźnik rekrutacyjny w przypadku, gdy brane pod uwagę są 3 przedmioty (kierunki: Ekonomia, Administracja, Informatyka, Budownictwo, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowiska)

W = 2 x P1 + 0,25 x P2 + 0,25 x P3
Wskaźnik rekrutacyjny w przypadku, gdy brane pod uwagę są 2 przedmioty (kierunki: Filologia Polska, Filologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna)

W = 0,85 x P1 + 0,15 x P2 

gdzie P1, P2, P3 - to punkty za przedmioty wyszczególnione w tabeli I. 

3.     Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymuje 0 punktów za przedmiot P3.

4.     Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów: podanie, świadectwo maturalne, potwierdzenie udziału w olimpiadzie.

5.     Kandydaci, którzy zostali zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka obcego, na podstawie certyfikatu wtedy liczba punktów odpowiada ocenie celującej.

6.     Jeżeli liczba kandydatów przyjętych do danego instytutu w pierwszym terminie będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, przewiduje się dodatkową rekrutację we wrześniu - roku, w którym powadzona jest rekrutacja, wg przedstawionych powyżej zasad.

7.     Nad przestrzeganiem zasad rekrutacji uchwalonych przez Senat czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

8.     Odwołania od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PWSZ w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.* Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową (po 2005 roku) maturą

W przypadku nowej matury dla wszystkich kierunków brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy odpowiada liczbie punktów występujących we wskaźniku rekrutacyjnym. Liczba punktów jest wyznaczana według jednego z podanych niżej wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 • podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą (przed 2005 rokiem) maturą

W przypadku starej matury oceny z egzaminu dojrzałości są przeliczane na punkty według zasad podanych w tabeli II. 

Tabela II. Zasady przeliczania oceny tradycyjnej na punkty w przypadku starej matury.

Ocena tradycyjna

Liczba punktów

dopuszczająca

40

dostateczna

75

dobra

100

bardzo dobra

125

celująca

150

 

Jeżeli kandydat zdawał egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to przyjmuje się wyższą z ocen. Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci posiadający Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na zasadach jak kandydaci z nową maturą. Wyniki Matury Międzynarodowej przeliczane są zgodnie z Tabelą III.

Tabela III. Zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej na punkty

Liczba punktów uzyskanych 
na maturze IB 

(poziom SL-podstawowy 
lub HL-rozszerzony)

Punkty uwzględniane 
we wskaźniku 
rekrutacyjnym "W"

7

100

6

86

5

71

4

57

3

43

2

29

1

14