• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie w ANS w Elblągu

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia polska, stacjonarne, licencjat

Szczegóły
Kod SL-FP
Jednostka organizacyjna Instytut Pedagogiczno- Językowy
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Akademia Nauk Stosowanych
w Elblągu
Instytut Pedagogiczno-Językowy
ul. Czerniakowska 22
82-300 Elbląg
Adres WWW https://ans-elblag.pl
Wymagany dokument
 • Matura
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA

Studia licencjackie trwają 3 lata, możesz wybrać jedną z dwu specjalności:

specjalność: 

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

adresowana do wszystkich, którzy:

 • chcą zdobyć kompetencje w zakresie nauczania języka polskiego oraz języka polskiego jako obcego np. ucznia z rodziny emigrantów i polskiej rodziny reemigrantów, cudzoziemców – czasowo przebywających w Polsce

specjalność:

DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA

adresowana do wszystkich, którzy:

 • chcieliby poznać świat mediów, zdobyć kompetencje potrzebne w pracy dziennikarza

ATUTY KIERUNKU, w zależności od specjalności:

 • wzbogacenie kierunku treściami uwzględniającymi nauczanie i uczenie się języka polskiego jako obcego znacznie poszerza możliwości zatrudnienia na obecnym, edukacyjnym rynku pracy,
 • realne przygotowanie do pracy w środkach masowego przekazu,
 • ciekawy program kształcenia stworzony we współpracy ze środowiskiem branży dziennikarskiej,
 • rozbudowany, monitorowany system praktyk zawodowych dających szansę kontaktu  z pracodawcami i zdobycia doświadczeń,
 • możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów [program Erasmus+),
 • możliwość aktywności naukowej w ramach koła Humanitas oraz jego sekcji – m.in. dziennikarskiej i językoznawczej.

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent filologii polskiej po specjalności: nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego może podjąć pracę nauczyciela polonisty w klasach IV-VIII szkoły podstawowej lub średniej (po ukończeniu studiów II stopnia w zakresie filologii polskiej), na kursach dla cudzoziemców (dorosłych i dzieci), którzy czasowo lub na stałe zamierzają zamieszkać w Polsce.

Absolwent filologii polskiej po specjalności: dziennikarstwo i nowe media może podjąć pracę w:

 • prasie, radiu i telewizji,
 • ośrodkach badań opinii społecznej i rynku,
 • biurach prasowych,
 • instytucjach kulturalnych i artystycznych,
 • redakcjach portali internetowych,
 • agencjach PR i reklamowych,
 • agencjach e-marketingu.

1.     Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest, uzyskany przez kandydata wskaźnik rekrutacyjny "W". Wzór do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego podany poniżej dla poszczególnych kierunków. Punkty obliczane są automatycznie po wypełnieniu elektronicznego podania.

2.     Wzory obliczania wskaźnika rekrutacyjnego.

Wskaźnik rekrutacyjny w przypadku, gdy brane pod uwagę są 3 przedmioty (kierunki: Ekonomia, Administracja, Informatyka, Budownictwo, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowiska)

W = 2 x P1 + 0,25 x P2 + 0,25 x P3
Wskaźnik rekrutacyjny w przypadku, gdy brane pod uwagę są 2 przedmioty (kierunki: Filologia polska, Filologia angielska, Pedagogika, Pedagogika specjalna)

W = 0,85 x P1 + 0,15 x P2 

gdzie P1, P2, P3 - to punkty za przedmioty wyszczególnione w tabeli I.

TABELA

3.     Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymuje 0 punktów za przedmiot P3.

4.     Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów: podanie, świadectwo maturalne, potwierdzenie udziału w olimpiadzie.

5.     Kandydaci, którzy zostali zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka obcego, na podstawie certyfikatu wtedy liczba punktów odpowiada ocenie celującej.

6.     Jeżeli liczba kandydatów przyjętych do danego instytutu w pierwszym terminie będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, przewiduje się dodatkową rekrutację we wrześniu - roku, w którym powadzona jest rekrutacja, wg przedstawionych powyżej zasad.

7.     Nad przestrzeganiem zasad rekrutacji uchwalonych przez Senat czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

8.     Odwołania od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PWSZ w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.* Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową (po 2005 roku) maturą

W przypadku nowej matury dla wszystkich kierunków brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy odpowiada liczbie punktów występujących we wskaźniku rekrutacyjnym. Liczba punktów jest wyznaczana według jednego z podanych niżej wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 • podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą (przed 2005 rokiem) maturą

W przypadku starej matury oceny z egzaminu dojrzałości są przeliczane na punkty według zasad podanych w tabeli II. 

Tabela II. Zasady przeliczania oceny tradycyjnej na punkty w przypadku starej matury.

Ocena tradycyjna

Liczba punktów

dopuszczająca

40

dostateczna

75

dobra

100

bardzo dobra

125

celująca

150

 

Jeżeli kandydat zdawał egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to przyjmuje się wyższą z ocen. Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci posiadający Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na zasadach jak kandydaci z nową maturą. Wyniki Matury Międzynarodowej przeliczane są zgodnie z Tabelą III.

Tabela III. Zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej na punkty

Liczba punktów uzyskanych 
na maturze IB 

(poziom SL-podstawowy 
lub HL-rozszerzony)

Punkty uwzględniane 
we wskaźniku 
rekrutacyjnym "W"

7

100

6

86

5

71

4

57

3

43

2

29

1

14