• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie w ANS w Elblągu

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika, stacjonarne, licencjat

Szczegóły
Kod SL-PE
Jednostka organizacyjna Instytut Pedagogiczno- Językowy
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Akademia Nauk Stosowanych
w Elblągu
Instytut Pedagogiczno-Językowy
ul. Czerniakowska 22
82-300 Elbląg
Adres WWW https://ans-elblag.pl
Wymagany dokument
 • Matura
  Zadaj pytanie
Tura 2 (26.07.2022 00:00 – 17.08.2022 15:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (31.05.2022 00:00 – 20.07.2022 15:00)

KIERUNEK: PEDAGOGIKA

Studia licencjackie trwają 3 lata, po 1. semestrze możesz wybrać jedną z trzech specjalności.

specjalność:

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA

Zostając absolwentem tej specjalności zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z zakresu m.in.: pedagogiki, psychologii, procesów rozwojowych człowieka i zagrożeń społecznych. Dzięki praktyce zawodowej pogłębisz wiedzę zdobytą w toku studiów. W czasie studiów zdobędziesz umiejętności z zakresu:

 • rozpoznawania potrzeb rozwojowych człowieka i podejmowania praktycznych działań terapeutycznych,
 • stosowania różnych metod i form oddziaływań profilaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pracy z dziećmi i dorosłymi,
 • udzielania wsparcia i pomocy psychopedagogicznej dzieciom i osobom dorosłym,
 • prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

PRACA DLA CIEBIE

Po ukończeniu tej specjalności z łatwością znajdziesz pracę m.in. w:

 • szkole, przedszkolu, domu dziecka, żłobku, ośrodku wychowawczym, internacie, bursie
 • świetlicy szkolnej, środowiskowej,
 • organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach działających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

specjalność: 

LOGOPEDIA

Zostając absolwentem tej specjalności zdobędziesz:

 • realne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela – logopedy,
 • umiejętności korygowania zaburzeń mowy podczas indywidualnej  pracy z dzieckiem i rodzicem,
 • prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć logopedycznych z dziećmi i młodzieżą z zaburzoną mową na różnych etapach terapii,
 • wszechstronne doświadczenie pod opieką logopedów – praktyków,
 • możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+),

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent tej specjalności może podjąć pracę nauczyciela logopedy realizującego specjalistyczne zajęcia logopedyczne w przedszkolu i szkole.

specjalność: 

RESOCJALIZACJA NIELETNICH

Zostając absolwentem tej specjalności zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z zakresu m.in.: pedagogiki, psychologii, prawnych i społecznych uwarunkowań procesu resocjalizacji. Dzięki praktyce zawodowej pogłębisz wiedzę zdobytą w toku studiów. W czasie studiów zdobędziesz umiejętności z zakresu:

 • rozpoznawania objawów niedostosowania społecznego, demoralizacji i podejmowania praktycznych działań resocjalizacyjnych,
 • stosowania różnych metod i form oddziaływań profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych w pracy z nieletnimi,
 • udzielania wsparcia i pomocy psychopedagogicznej nieletnim,
 • gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia społecznego.

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent tej specjalności z łatwością znajdzie pracę m.in. w:

 • ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym,
 • domu dziecka, świetlicy szkolnej, środowiskowej, socjoterapeutycznej,
 • szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, centrum interwencji kryzysowej,
 • sądzie,
 • organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach działających na rzecz dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, będącej w kryzysie.

1.     Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest, uzyskany przez kandydata wskaźnik rekrutacyjny "W". Wzór do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego podany poniżej dla poszczególnych kierunków. Punkty obliczane są automatycznie po wypełnieniu elektronicznego podania.

2.     Wzory obliczania wskaźnika rekrutacyjnego.

Wskaźnik rekrutacyjny w przypadku, gdy brane pod uwagę są 3 przedmioty (kierunki: Ekonomia, Administracja, Informatyka, Budownictwo, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowiska)

W = 2 x P1 + 0,25 x P2 + 0,25 x P3
Wskaźnik rekrutacyjny w przypadku, gdy brane pod uwagę są 2 przedmioty (kierunki: Filologia polska, Filologia angielska, Pedagogika, Pedagogika specjalna)

W = 0,85 x P1 + 0,15 x P2 

gdzie P1, P2, P3 - to punkty za przedmioty wyszczególnione w tabeli I.

3.     Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymuje 0 punktów za przedmiot P3.

4.     Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów: podanie, świadectwo maturalne, potwierdzenie udziału w olimpiadzie.

5.     Kandydaci, którzy zostali zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka obcego, na podstawie certyfikatu wtedy liczba punktów odpowiada ocenie celującej.

6.     Jeżeli liczba kandydatów przyjętych do danego instytutu w pierwszym terminie będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, przewiduje się dodatkową rekrutację we wrześniu - roku, w którym powadzona jest rekrutacja, wg przedstawionych powyżej zasad.

7.     Nad przestrzeganiem zasad rekrutacji uchwalonych przez Senat czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

8.     Odwołania od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PWSZ w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.* Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową (po 2005 roku) maturą

W przypadku nowej matury dla wszystkich kierunków brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy odpowiada liczbie punktów występujących we wskaźniku rekrutacyjnym. Liczba punktów jest wyznaczana według jednego z podanych niżej wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 • podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą (przed 2005 rokiem) maturą

W przypadku starej matury oceny z egzaminu dojrzałości są przeliczane na punkty według zasad podanych w tabeli II. 

Tabela II. Zasady przeliczania oceny tradycyjnej na punkty w przypadku starej matury.

Ocena tradycyjna

Liczba punktów

dopuszczająca

40

dostateczna

75

dobra

100

bardzo dobra

125

celująca

150

 

Jeżeli kandydat zdawał egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to przyjmuje się wyższą z ocen. Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci posiadający Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na zasadach jak kandydaci z nową maturą. Wyniki Matury Międzynarodowej przeliczane są zgodnie z Tabelą III.

Tabela III. Zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej na punkty

Liczba punktów uzyskanych 
na maturze IB 

(poziom SL-podstawowy 
lub HL-rozszerzony)

Punkty uwzględniane 
we wskaźniku 
rekrutacyjnym "W"

7

100

6

86

5

71

4

57

3

43

2

29

1

14