• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie w ANS w Elblągu

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne, jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod SMJ-PPiW
Jednostka organizacyjna Instytut Pedagogiczno- Językowy
Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 5 lat
Adres komisji rekrutacyjnej Akademia Nauk Stosowanych
w Elblągu
Instytut Pedagogiczno-Językowy
ul. Czerniakowska 22
82-300 Elbląg
Adres WWW https://ans-elblag.pl
Wymagany dokument
 • Matura
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - jednolite studia magisterskie

Zostając absolwentem tego kierunku zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z zakresu m.in.: pedagogiki, psychologii, metodyki. Dzięki praktyce zawodowej pogłębisz wiedzę zdobytą w toku studiów

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • planowania, realizowania i dokumentowania zajęć prowadzonych przez nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej,
 • indywidualizowania zadań i dostosowywania technik i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Przygotowania  i prowadzenia zajęć w grupach zintegrowanych,
 • planowania, prowadzenia i oceniania pracy uczniów na lekcjach języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej,
 • współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami i specjalistami wspomagającymi rozwój ucznia. 

ATUTY KIERUNKU:

Program kształcenia integrujący wiedzę z dziedzin: pedagogiki i psychologii, zawiera:

przedmioty specjalnościowe:

 • zakresu edukacji i metodyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

system praktyk zawodowych:

 • 270 godzin realizowanych w przedszkolach i szkołach podstawowych, umożliwiających praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela (obserwowanie, asystowanie, indywidualne prowadzenie zajęć w grupie przedszkolnej i w klasach I-III szkoły podstawowej);

blok przedmiotów przygotowujących do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej:

 • z dodatkowym kursem zintegrowanym języka angielskiego, umożliwiającym  osobom zainteresowanym podejście do egzaminu i uzyskania certyfikatu (w Pearson Test Centre przy ANS w Elblągu);

blok przedmiotów z edukacji włączającej:

 • wyposażający w umiejętności: or­ganizacji edukacji włączającej w placówce edukacyjnej, stosowania metod pracy w grupach zróżnicowanych, diagnozowa­nia potrzeb edukacyjnych uczniów, opracowy­wania indywidualnych programów nauczania;
 • możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+) 

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkoli i  szkół podstawowych klas I-III. Miejscem jego pracy będą: placówki przedszkolne i szkoły podstawowe (klasy I-III).1.     Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest, uzyskany przez kandydata wskaźnik rekrutacyjny "W". Wzór do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego podany poniżej dla poszczególnych kierunków. Punkty obliczane są automatycznie po wypełnieniu elektronicznego podania.

2.     Wzory obliczania wskaźnika rekrutacyjnego.

Wskaźnik rekrutacyjny w przypadku, gdy brane pod uwagę są 3 przedmioty (kierunki: Ekonomia, Administracja, Informatyka, Budownictwo, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowiska)

W = 2 x P1 + 0,25 x P2 + 0,25 x P3
Wskaźnik rekrutacyjny w przypadku, gdy brane pod uwagę są 2 przedmioty (kierunki: Filologia polska, Filologia angielska, Pedagogika, Pedagogika specjalna)

W = 0,85 x P1 + 0,15 x P2 

gdzie P1, P2, P3 - to punkty za przedmioty wyszczególnione w tabeli I.

Tabela I

3.     Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymuje 0 punktów za przedmiot P3.

4.     Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów: podanie, świadectwo maturalne, potwierdzenie udziału w olimpiadzie.

5.     Kandydaci, którzy zostali zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka obcego, na podstawie certyfikatu wtedy liczba punktów odpowiada ocenie celującej.

6.     Jeżeli liczba kandydatów przyjętych do danego instytutu w pierwszym terminie będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, przewiduje się dodatkową rekrutację we wrześniu - roku, w którym powadzona jest rekrutacja, wg przedstawionych powyżej zasad.

7.     Nad przestrzeganiem zasad rekrutacji uchwalonych przez Senat czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

8.     Odwołania od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PWSZ w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.* Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową (po 2005 roku) maturą

W przypadku nowej matury dla wszystkich kierunków brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy odpowiada liczbie punktów występujących we wskaźniku rekrutacyjnym. Liczba punktów jest wyznaczana według jednego z podanych niżej wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 • podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą (przed 2005 rokiem) maturą

W przypadku starej matury oceny z egzaminu dojrzałości są przeliczane na punkty według zasad podanych w tabeli II. 

Tabela II. Zasady przeliczania oceny tradycyjnej na punkty w przypadku starej matury.

Ocena tradycyjna

Liczba punktów

dopuszczająca

40

dostateczna

75

dobra

100

bardzo dobra

125

celująca

150

 

Jeżeli kandydat zdawał egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to przyjmuje się wyższą z ocen. Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci posiadający Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na zasadach jak kandydaci z nową maturą. Wyniki Matury Międzynarodowej przeliczane są zgodnie z Tabelą III.

Tabela III. Zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej na punkty

Liczba punktów uzyskanych 
na maturze IB 

(poziom SL-podstawowy 
lub HL-rozszerzony)

Punkty uwzględniane 
we wskaźniku 
rekrutacyjnym "W"

7

100

6

86

5

71

4

57

3

43

2

29

1

14