Logopedia, stacjonarne, II stopnia kończące się tytułem magistra


W mocy od: 30 maja 2022

Zasady kwalifikacji

Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnieni są posiadający tytuł magistra, licencjata lub równorzędny, którzy spełniają warunki rekrutacji:

W wyniku rekrutacji na studia drugiego stopnia powstaje lista rankingowa (oddzielna dla każdego kierunku studiów, na której znajdują się wszyscy kandydaci). Lista rankingowa budowana jest w oparciu o uczelniany wskaźnik rekrutacyjny „WR”, wyznaczany wg wzoru:

WR   =  10 x O + S

gdzie:

O – ocena figurująca na dyplomie ukończenia studiów,

– średnia ocen uzyskanych w toku studiów.

Warunki rekrutacji na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia, przedstawiono w tab. V.

Wymagane dokumenty:

– dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),

– średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.