• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia menadżersko-prawne, stacjonarne, II stopnia kończące się tytułem magistra

Szczegóły
Kod SM-SM-P
Jednostka organizacyjna Instytut Ekonomiczny
Kierunek studiów Studia menadżersko-prawne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Akademia Nauk Stosowanych
w Elblągu
Instytut Ekonomiczny
Al. Grunwaldzka 137
82-300 Elbląg
Adres WWW https://ans-elblag.pl
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 4 (22.09.2022 15:00 – 14.10.2022 15:00)

(pokaż minione tury)

KIERUNEK: STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE* - STUDIA II STOPNIA

Studia na kierunku Studia menadżersko-prawne trwają 3 semestry (1,5 roku). Po pierwszym semestrze student wybiera jedną z dwóch specjalnościach.     

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • stosowanie metod i narzędzi analizy procesów i zjawisk zachodzących w organizacji i jej otoczeniu 
 • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów występujących w organizacji oraz krytyczna ocena skuteczności proponowanych rozwiązań oraz konsekwencji ich wdrożenia 
 • kierowanie pracą zespołu, a także zarządzanie zasobami organizacyjnymi podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych 
 • samodzielne planowanie, organizowanie, realizowanie i koordynowanie pracy własnej i innych

specjalność:

MENADŻER ANALIZ BIZNESOWYCH

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • pełnienie roli analityka biznesowego,
 • znajomość metod i narzędzi dla analizowania i prognozowania danych dla potrzeb zarządzczych,
 • umiejętność samodzielnego planowania, organizowania, koordynowania pracy własnej  i innych,
 • umiejętność komunikowania się ze współpracownikami, kontrahentami, klientami oraz osobami działającymi w otoczeniu organizacji, zarówno w języku polskim jak i w języku obcym,
 • wiedza na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym, w tym uwarunkowań prawnych oraz relacji między przedsiębiorstwem a innymi podmiotami występującymi na rynku.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Celem praktyki zawodowej jest doskonalenie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej w trakcie studiów wiedzy, zapoznanie się z ekonomicznymi, społecznymi, technologicznymi, psychologicznymi i prawnymi uwarunkowaniami pełnienia roli menadżera w organizacji, a także doskonalenie umiejętności z zakresu tworzenia i modyfikowania struktur organizacyjnych i systemów zarządzania organizacją lub umiejętności tworzenia przedsięwzięć gospodarczych.

Studenci odbywają 12-tygodniową praktykę w trakcie drugiego semestru w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.      

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent tych studiów uzyska wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia modeli biznesowych, opracowywania analiz biznesowych i wdrażania rozwiązań z zakresu systemów e-commerce, rachunkowości zarządczej oraz pozyskiwania, analizowania i praktycznego wykorzystania informacji do celów biznesowych.

Absolwent będzie potrafił stosować, adekwatne do zaistniałych sytuacji, metody i techniki zarządzania niezbędne do rozwiązywania konkretnych problemów podmiotów gospodarczych. 

MENADŻER USŁUG PUBLICZNYCH

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • umiejętność przygotoywania dokumentów urzędowych i biznesowych z wykorzystaniem terminów i pojęć z zakresu obszaru nauk społecznych i prezentowania ich w trakcie wystąpień publicznych,
 • umiejętność kierowania pracą zespołu ludzkiego, komórek organizacyjnych a także zarządzania zasobami organizacyjnymi podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych,
 • pozyskiwanie i wykorzystanie informacji do celów biznesowych oraz ich prezentacji i wizualizacji,
 • umiejętności praktyczne w zakresie gospodarki komunalnej i organizacji usług publicznych, rachunkowości budżetowej, ubezpieczeń społecznych i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętność stosowania odpowiednich metod i technik zarządzania w celu rozwiązania konkretnych zadań, typowych dla organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw państwowych, komunalnych i organizacji pozarządowych).

PRAKTYKI ZAWODOWE

Celem praktyki zawodowej jest doskonalenie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej w trakcie studiów wiedzy, zapoznanie się z ekonomicznymi, społecznymi, technologicznymi, psychologicznymi i prawnymi uwarunkowaniami pełnienia roli menadżera w organizacji, a także doskonalenie umiejętności z zakresu tworzenia i modyfikowania struktur organizacyjnych i systemów zarządzania organizacją lub umiejętności tworzenia przedsięwzięć gospodarczych.

Studenci odbywają 12-tygodniową praktykę w trakcie drugiego semestru w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent wchodzący na rynek pracy poradzi sobie z wyzwaniami stojącymi zarówno przed współczesnymi menadżerami podmiotów gospodarczych, jak i jednostek organizacyjnych sektora publicznego.

Absolwent tych studiów będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, podmiotami gospodarczymi, prywatnymi i publicznymi we wszystkich sektorach aktywności zawodowej. 


Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnieni są posiadający tytuł magistra, licencjata lub równorzędny, którzy spełniają warunki rekrutacji. W przypadku zgłoszenia się kandydatów spoza dyscyplin:

 • na kierunek STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE przyjmowani są absolwenci kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, nauka o komunikacji społecznej i mediach. W przypadku absolwentów innych kierunków studiów, Instytutowa Komisja Rekrutacyjna zasięga opinii Dyrektora Instytutu Ekonomicznego o zrealizowanych przez kandydata efektach  uczenia się.

W wyniku rekrutacji na studia drugiego stopnia powstaje lista rankingowa (oddzielna dla każdego kierunku studiów, na której znajdują się wszyscy kandydaci). Lista rankingowa budowana jest w oparciu o uczelniany wskaźnik rekrutacyjny „WR”, wyznaczany wg wzoru:

WR   =  10 x O + S

gdzie:

O – ocena figurująca na dyplomie ukończenia studiów,

– średnia ocen uzyskanych w toku studiów.

Warunki rekrutacji na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia, przedstawiono w tab. V.

Wymagane dokumenty:

– dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),

– średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.