• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie w ANS w Elblągu

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Budownictwo, studia I stopnia kończące się tytułem inżyniera, stacjonarne

Szczegóły
Kod SI-B
Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny
Kierunek studiów Budownictwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Akademia Nauk Stosowanych
w Elblągu
Instytut Politechniczny
Al. Grunwaldzka 137
82-300 Elbląg
Adres WWW https://ans-elblag.pl
Wymagany dokument
  • Matura
  Zadaj pytanie
Tura 4 (15.09.2023 15:00 – 16.10.2023 15:00)

(pokaż minione tury)

KIERUNEK: BUDOWNICTWO

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

o    umiejętność planowania, organizacji i nadzoru prac budowlanych,

o    umiejętność projektowanie podstawowych obiektów i elementów budowlanych,

o    umiejętność doboru technologii stosowanych w budownictwa,

o    umiejętność kierowanie zespołami i firmą budowlaną,

o    umiejętność doboru i stosowania materiałów budowlanych,

o    umiejętność technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

PRAKTYKI ZAWODOWE

W toku studiów studenci odbywają 6 miesięczną praktykę zawodową

Praktyki są realizowane w najlepszych firmach budowlanych regionu elbląskiego.

Przykładowe miejsca praktyk:

o    Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Przemysłówka 03 Klecha Antoni” w Elblągu,

o    Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ELZAMBUD Sp. z o. o. w Elblągu,

o    Przedsiębiorstwo Budowlane Grzegorz Jankowiak w Elblągu,

o    KOLEX KONSTRUKCJE, SP. z o. o, Elbląg.       

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent jest inżynierem w pełni przygotowanym do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunalnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Miejsca pracy:

o    przedsiębiorstwa wykonawcze,

o    nadzór budowlany,

o    wytwórnie betonu i elementów budowlanych,

o    przemysł materiałów budowlanych,

o    jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem i architekturą.

Absolwent jest przygotowany do ubiegania się o uprawnienia budowlane:

o    do kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń

o    do projektowania – w ograniczonym zakresie


1.     Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest, uzyskany przez kandydata wskaźnik rekrutacyjny "W". Wzór do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego podany poniżej dla poszczególnych kierunków. Punkty obliczane są automatycznie po wypełnieniu elektronicznego podania.

2.     Wzory obliczania wskaźnika rekrutacyjnego.

a) W instytucie Ekonomicznym, Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego oraz Instytucie Politechnicznym

W = 2 x P1 + 0,25 x P2 + 0,25 x P3
b) W Instytucie Pedagogiczno-Językowym

W = 0,85 x P1 + 0,15 x P2 

gdzie P1, P2, P3 - to punkty za przedmioty wyszczególnione w tabeli I. 

Tabela I

3.     Punkty: P1, P2, P3 – są wyznaczone według następujących zasad:

a) w przypadku nowej matury w uczelnianym wskaźniku rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,

sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),

podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

b) w przypadku starej matury oceny z egzaminu dojrzałości będą przeliczane na punkty według zasad podanych w tab.II. Jeżeli kandydat zdawał egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to przyjmuje się wyższą z ocen.

W przypadku gdy kandydat był zwolniony z egzaminu maturalnego z języka obcego, na podstawie certyfikatu, a przedmiot jest uwzględniany we wzorze (1) albo (2) – liczba punktów odpowiada ocenie celującej.

Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, nie uzyskują punktów z tego przedmiotu

Tabela II. Zasady przeliczania oceny tradycyjnej na punkty w przypadku starej matury.

Ocena tradycyjna

Liczba punktów

dopuszczająca

40

dostateczna

75

dobra

100

bardzo dobra

125

celująca

150

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci posiadający Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na zasadach jak kandydaci z nową maturą. Wyniki Matury Międzynarodowej przeliczane są zgodnie z Tabelą III.

Tabela III. Zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej na punkty

Liczba punktów uzyskanych 
na maturze IB 

(poziom SL-podstawowy 
lub HL-rozszerzony)

Punkty uwzględniane 
we wskaźniku 
rekrutacyjnym "W"

7

100

6

86

5

71

4

57

3

43

2

29

1

14