• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie w ANS w Elblągu

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Mechanika i budowa maszyn, studia I stopnia kończące się tytułem inżyniera, stacjonarne

Szczegóły
Kod SI-MBM
Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny
Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Akademia Nauk Stosowanych
w Elblągu
Instytut Politechniczny
Al. Grunwaldzka 137
82-300 Elbląg
Adres WWW https://ans-elblag.pl
Wymagany dokument
  • Matura
  Zadaj pytanie
Tura 4 (15.09.2023 15:00 – 16.10.2023 15:00)

(pokaż minione tury)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn trwają 8 semestrów (4 lata). Po drugim roku student wybiera specjalność.   

 

specjalność:

MODELOWANIE 3D

Jako student tej specjalności możesz spodziewać się w swoim planie zajęć z przedmiotów, np.

o   Generowanie i wizualizacja modeli 3D

o   Zastosowania modelowania 3D w biomechanice

o   Modelowanie strefy pracy robotów stacjonarnych i mobilnych

o   Modelowanie w budowie maszyn 

o   Wzornictwo przemysłowe 

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

Wybierając modelowanie 3D, oprócz wszechstronnego wykształcenia z obszaru projektowania maszyn, technik wytwarzania, technologii maszyn, i eksploatacji urządzeń oraz technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, zdobędziesz następujące umiejętności:

o   skanowania 3D,

o   generowania i wizualizacji 3D,

o   wykonywania prototypów z użyciem drukarek 3D,

o   modelowania 3D w budowie maszyn i biomechanice, 

o   stosowania technik obliczeniowych i symulacyjnych

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę zawodową w firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach związanych ze studiowaną specjalnością.

Przykładowe miejsca praktyk:

o    GENERAL ELECTRIC Power Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Elblągu,

o    FLSmidth MAAG Gear Sp. z o. o.,

o    METAL EXPERT Sp. z o. o.,

o    HEXONIC Sp. z o. o, Nowy Dwór Gdański,

o    PROXMUS Sp. z o. o. w Elblągu,

o    Partner Serwis Sp. z o. o. w Elblągu

PRACA DLA CIEBIE

Zdobywając dyplom z zakresu modelowanie 3D  znajdziesz zatrudnienie w przemyśle maszynowym na stanowiskach inżynierskich jako:

o   projektant urządzeń mechanicznych,

o   specjalista inżynierii odwrotnej,

o   technolog

ponadto znajdziesz pracę w:

o   działach zajmujących się prototypowaniem i wzornictwem przemysłowym, 

o   jednostkach administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.  

specjalność:

TECHNOLOGIA I EKSPLOATACJA MASZYN

Jako student tej specjalności możesz spodziewać się w swoim planie zajęć z przedmiotów, np.

o   Technologia napraw maszyn

o   Eksploatacja i diagnostyka maszyn

o   Sterowanie układów mechanicznych

o   Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych

o   Nowoczesne technologie w produkcji maszyn 

o   Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

Wybierając technologię i eksploatację maszyn, oprócz wszechstronnego wykształcenia z obszaru projektowania maszyn, technik wytwarzania, technologii maszyn, i eksploatacji urządzeń oraz technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich pogłębisz i rozwiniesz następujące umiejętności:

o   projektowania procesów technologicznych części maszyn i montażu,

o   automatyzacji procesów produkcyjnych,

o   programowania centrów obróbkowych, 

o   eksploatacji i napraw maszyny.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę zawodową w firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach związanych ze studiowaną specjalnością.

Przykładowe miejsca praktyk:

o    GENERAL ELECTRIC POWER Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Elblągu,

o    FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. w Elblągu,

o    METAL EXPERT Sp. z o. o.,

o    SECESPOL Sp. z o. o. 

PRACA DLA CIEBIE

Zdobywając dyplom z zakresu technologii i eksploatacji maszyn znajdziesz zatrudnienie w przemyśle maszynowym na stanowiskach inżynierskich jako:

o   technolog,

o   programista centrów obróbkowych

o   menadżer zarządzający procesami produkcyjnymi

o   eksplorator maszyn, urządzeń, i całych linii produkcyjnych

o   specjalista zakresu napraw maszyn 

o   ponadto znajdziesz pracę w jednostkach administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.


1.     Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest, uzyskany przez kandydata wskaźnik rekrutacyjny "W". Wzór do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego podany poniżej dla poszczególnych kierunków. Punkty obliczane są automatycznie po wypełnieniu elektronicznego podania.

2.     Wzory obliczania wskaźnika rekrutacyjnego.

a) W instytucie Ekonomicznym, Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego oraz Instytucie Politechnicznym

W = 2 x P1 + 0,25 x P2 + 0,25 x P3
b) W Instytucie Pedagogiczno-Językowym

W = 0,85 x P1 + 0,15 x P2 

gdzie P1, P2, P3 - to punkty za przedmioty wyszczególnione w tabeli I. 

Tabela I

3.     Punkty: P1, P2, P3 – są wyznaczone według następujących zasad:

a) w przypadku nowej matury w uczelnianym wskaźniku rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,

sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),

podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

b) w przypadku starej matury oceny z egzaminu dojrzałości będą przeliczane na punkty według zasad podanych w tab.II. Jeżeli kandydat zdawał egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to przyjmuje się wyższą z ocen.

W przypadku gdy kandydat był zwolniony z egzaminu maturalnego z języka obcego, na podstawie certyfikatu, a przedmiot jest uwzględniany we wzorze (1) albo (2) – liczba punktów odpowiada ocenie celującej.

Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, nie uzyskują punktów z tego przedmiotu

Tabela II. Zasady przeliczania oceny tradycyjnej na punkty w przypadku starej matury.

Ocena tradycyjna

Liczba punktów

dopuszczająca

40

dostateczna

75

dobra

100

bardzo dobra

125

celująca

150

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci posiadający Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na zasadach jak kandydaci z nową maturą. Wyniki Matury Międzynarodowej przeliczane są zgodnie z Tabelą III.

Tabela III. Zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej na punkty

Liczba punktów uzyskanych 
na maturze IB 

(poziom SL-podstawowy 
lub HL-rozszerzony)

Punkty uwzględniane 
we wskaźniku 
rekrutacyjnym "W"

7

100

6

86

5

71

4

57

3

43

2

29

1

14