• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie w ANS w Elblągu

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika, studia I stopnia kończące się tytułem licencjata, stacjonarne

Szczegóły
Kod SL-PE
Jednostka organizacyjna Instytut Pedagogiczno- Językowy
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Akademia Nauk Stosowanych
w Elblągu
Instytut Pedagogiczno-Językowy
ul. Czerniakowska 22
82-300 Elbląg
Adres WWW https://ans-elblag.pl
Wymagany dokument
 • Matura
  Zadaj pytanie
Tura 4 (15.09.2023 15:00 – 16.10.2023 15:00)

(pokaż minione tury)

KIERUNEK: PEDAGOGIKA

Studia licencjackie trwają 3 lata, po 1. semestrze możesz wybrać jedną z dwóch specjalności.

specjalność:

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Zostając absolwentem tej specjalności zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z zakresu m.in.: pedagogiki, psychologii, procesów rozwojowych człowieka i zagrożeń społecznych. Dzięki praktyce zawodowej pogłębisz wiedzę zdobytą w toku studiów. W czasie studiów zdobędziesz umiejętności z zakresu:

 • rozpoznawania potrzeb rozwojowych człowieka i podejmowania praktycznych działań terapeutycznych,
 • stosowania różnych metod i form oddziaływań profilaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pracy z dziećmi i dorosłymi,
 • udzielania wsparcia i pomocy psychopedagogicznej dzieciom i osobom dorosłym,
 • prowadzenia specjalistycznych zajęć terapeutycznych.

PRACA DLA CIEBIE

Po ukończeniu tej specjalności z łatwością znajdziesz pracę m.in. w:

 • szkole, przedszkolu, domu dziecka, żłobku, ośrodku wychowawczym, internacie, bursie
 • świetlicy szkolnej, środowiskowej,
 • organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach działających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

specjalność: 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z RESOCJALIZACJĄ NIELETNICH

Zostając absolwentem tej specjalności zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z zakresu m.in.: pedagogiki, psychologii, prawnych i społecznych uwarunkowań procesu resocjalizacji. Dzięki praktyce zawodowej pogłębisz wiedzę zdobytą w toku studiów. W czasie studiów zdobędziesz umiejętności z zakresu:

 • rozpoznawania objawów niedostosowania społecznego, demoralizacji i podejmowania praktycznych działań resocjalizacyjnych,
 • stosowania różnych metod i form oddziaływań profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych w pracy z nieletnimi,
 • udzielania wsparcia i pomocy psychopedagogicznej nieletnim,
 • gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia społecznego.

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent tej specjalności z łatwością znajdzie pracę m.in. w:

 • ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym,
 • domu dziecka, świetlicy szkolnej, środowiskowej, socjoterapeutycznej,
 • szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, centrum interwencji kryzysowej,
 • sądzie,
 • organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach działających na rzecz dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, będącej w kryzysie.

1.     Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest, uzyskany przez kandydata wskaźnik rekrutacyjny "W". Wzór do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego podany poniżej dla poszczególnych kierunków. Punkty obliczane są automatycznie po wypełnieniu elektronicznego podania.

2.     Wzory obliczania wskaźnika rekrutacyjnego.

a) W instytucie Ekonomicznym, Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego oraz Instytucie Politechnicznym

W = 2 x P1 + 0,25 x P2 + 0,25 x P3
b) W Instytucie Pedagogiczno-Językowym

W = 0,85 x P1 + 0,15 x P2 

gdzie P1, P2, P3 - to punkty za przedmioty wyszczególnione w tabeli I.

3.     Punkty: P1, P2, P3 – są wyznaczone według następujących zasad:

a) w przypadku nowej matury w uczelnianym wskaźniku rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,

sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),

podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

b) w przypadku starej matury oceny z egzaminu dojrzałości będą przeliczane na punkty według zasad podanych w tab.II. Jeżeli kandydat zdawał egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to przyjmuje się wyższą z ocen.

W przypadku gdy kandydat był zwolniony z egzaminu maturalnego z języka obcego, na podstawie certyfikatu, a przedmiot jest uwzględniany we wzorze (1) albo (2) – liczba punktów odpowiada ocenie celującej.

Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, nie uzyskują punktów z tego przedmiotu

Tabela II. Zasady przeliczania oceny tradycyjnej na punkty w przypadku starej matury.

Ocena tradycyjna

Liczba punktów

dopuszczająca

40

dostateczna

75

dobra

100

bardzo dobra

125

celująca

150

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci posiadający Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na zasadach jak kandydaci z nową maturą. Wyniki Matury Międzynarodowej przeliczane są zgodnie z Tabelą III.

Tabela III. Zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej na punkty

Liczba punktów uzyskanych 
na maturze IB 

(poziom SL-podstawowy 
lub HL-rozszerzony)

Punkty uwzględniane 
we wskaźniku 
rekrutacyjnym "W"

7

100

6

86

5

71

4

57

3

43

2

29

1

14