• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Logopedia, studia II stopnia kończące się tytułem magistra, stacjonarne

Szczegóły
Kod SM-LOG-NL
Jednostka organizacyjna Instytut Pedagogiczno- Językowy
Kierunek studiów Logopedia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Akademia Nauk Stosowanych
w Elblągu
Instytut Pedagogiczno-Językowy
ul. Czerniakowska 22
82-300 Elbląg
Adres WWW https://ans-elblag.pl
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 4 (15.09.2023 15:00 – 16.10.2023 15:00)

(pokaż minione tury)

KIERUNEK: LOGOPEDIA, studia II stopnia

Studia magisterskie, trwają 2 lata.

Warunkiem przyjęcia na kierunek Logopedia jest pozytwne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej sprawności artykulacyjne kandydata. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej znajduje się na stronie Aktualności.

 specjalność:

NEUROLOGOPEDIA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • przeprowadzania specjalistycznej diagnozy neurologopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym,
 • diagnozowania zachowań pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego u których występują problemy z komunikacją werbalną  i niewerbalną oraz stymulowanie ich aktywności poznawczej,
 • budowania planu terapii dostosowanego do aktualnego stanu pacjenta,
 • prowadzenia  terapii logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z uszkodzeniami i dysfunkcjami układu nerwowego, adekwatnej do możliwości i potrzeb pacjenta,
 • stosowania wczesnej interwencji logopedycznej,
 • przeprowadzania zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej.  

ATUTY KIERUNKU

 • program kształcenia przygotowujący m.in. do realizacji specjalistycznych zajęć logopedycznych, zgodnych z wymaganiami programowymi przewidzianymi w europejskich standardach kształcenia logopedów;
 • 360 godzin  praktyk zawodowych, umożliwiających zdobycie wszechstronnych doświadczeń oraz pogłębienie specjalistycznych umiejętności, niezbędnych w pracy neurologopedy; praktyki realizowane w placówkach oświatowych, ale także w placówkach medycznych (w poradniach zdrowia, na oddziałach szpitalnych, np. neurologicznym, neonatologicznym);
 • uzyskanie poszerzonej i pogłębionej wiedzy z zakresu diagnostyki i rehabilitacji mowy osób z zaburzeniami struktur centralnego układu nerwowego;
 • nabycie umiejętności umożliwiających pracę z pacjentami ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi, z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.       

PRACA DLA CIEBIE

Absolwenci studiów II-go stopnia kierunku logopedia uzyskują kwalifikacje  do pracy w charakterze logopedy ze specjalizacją neurologopedy i mogą być zatrudnieni we wszystkich typach szkół (jeśli posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w poradniach specjalistycznych zatrudniających neurologopedów, w poradniach przyszpitalnych, w placówkach medycznych zamkniętych (na oddziałach szpitalnych, np. neurologicznym, neonatologicznym), mogą prowadzić prywatną praktykę logopedyczną.

 


Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnieni są posiadający tytuł magistra, licencjata lub równorzędny, którzy spełniają warunki rekrutacji:

 • na kierunek studiów LOGOPEDIA będą przyjmowani kandydaci, którzy: uzyskali kwalifikacje pierwszego stopnia z logopedii, pedagogiki ze specjalnością logopedyczną, pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedyczną, a także ukończyli inne studia ze specjalnością logopedyczną (np. wczesna edukacja, filologia polska), lub ukończyli inne studia bez specjalności logopedycznej (np. nauki o zdrowiu, rehabilitacja medyczna) i przeszli  rozmowę kwalifikacyjną oceniającą sprawności artykulacyjne;

W wyniku rekrutacji na studia drugiego stopnia powstaje lista rankingowa (oddzielna dla każdego kierunku studiów, na której znajdują się wszyscy kandydaci). Lista rankingowa budowana jest w oparciu o uczelniany wskaźnik rekrutacyjny „WR”, wyznaczany wg wzoru:

WR   =  10 x O + S

gdzie:

O – ocena figurująca na dyplomie ukończenia studiów,

– średnia ocen uzyskanych w toku studiów.

Warunki rekrutacji na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia, przedstawiono w tab. V.

Wymagane dokumenty:

– dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),

– średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.