• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika, studia II stopnia kończące się tytułem magistra, stacjonarne

Szczegóły
Kod SM-PE
Jednostka organizacyjna Instytut Pedagogiczno- Językowy
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Akademia Nauk Stosowanych
w Elblągu
Instytut Pedagogiczno-Językowy
ul. Czerniakowska 22
82-300 Elbląg
Adres WWW https://ans-elblag.pl
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 4 (15.09.2023 15:00 – 16.10.2023 15:00)

(pokaż minione tury)

Kierunek: PEDAGOGIKA - studia II stopnia

Studia magisterskie, trwają 2 lata, po I semestrze możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

specjalność:

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA

Ukończenie tej specjalności zagwarantuje Ci solidne wykształcenie, co przełoży się na pewne zatrudnienie w zawodzie nauczyciela terapeuty pedagogicznego, a jeśli ukończyłeś studia I stopnia na kierunku pedagogika w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – również uzyskasz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

ATUTY KIERUNKU

W trakcie studiów poznasz specyfikę pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, także w sytuacji zagrożenia rozwoju dziecka niepełnosprawnością. Zdobędziesz umiejętność diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży: uczniów zdolnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zachowaniu, pozostających w sytuacjach kryzysowych.

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent tej specjalności z łatwością znajdzie pracę m.in. w:

 • instytucjach oświatowych, w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych (prowadząc specjalistyczne zajęcia terapeutyczne),
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • świetlicach i internatach,
 • świetlicach środowiskowych,
 • instytucjach profilaktyki społecznej, organizacjach pozarządowych,
 • w placówkach prowadzących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ponadto jako absolwent tego kierunku będziesz przygotowany do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania nauki na studiach III stopnia (doktoranckich).

specjalność:

RESOCJALIZACJA DOROSŁYCH

Ukończenie tej specjalności zagwarantuje Ci solidne wykształcenie, co przełoży się na pewne zatrudnienie w zawodzie wychowawcy/pedagoga resocjalizacji.

ATUTY KIERUNKU

W trakcie studiów poznasz przyczyny zjawisk dewiacyjnych, popełniania czynów przestępczych przez dorosłych, zasady pracy w zakładach penitencjarnych, a także zdobędziesz umiejętności oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych wobec zróżnicowanej społeczności dorosłych osadzonych lub niedostosowanych społecznie w oparciu o przepisy prawa i systemy funkcjonowania instytucji pomocowych.

PRACA DLA CIEBIE

Po ukończeniu tej specjalności absolwent z łatwością znajdzie pracę m.in. w:

 • policji, straży miejskiej, straży granicznej (po przejściu odpowiednich procedur)
 • zespołach kuratorskiej służby sądowej,
 • zakładach karnych (po przejściu odpowiednich procedur),
 • domach samotnej matki, ośrodkach wsparcia społecznego,
 • centrach interwencji kryzysowej, mediacji,
 • organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach zajmujących się pomocą osobom opuszczającym placówki penitencjarne, pomocą ofiarom i sprawcom przemocy, uzależnionym i współuzależnionym.

Ponadto będziesz przygotowany do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania nauki na studiach III stopnia (doktoranckich).

 

 


Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnieni są posiadający tytuł magistra, licencjata lub równorzędny, którzy spełniają warunki rekrutacji:

 • na kierunek studiów PEDAGOGIKA przyjmowani są absolwenci kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia, filozofia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, nauki socjologiczne (nazwy używane do IX 2018: socjologia, nauki o rodzinie, logopedia, filologia, filologia polska). W przypadku absolwentów innych kierunków studiów, Instytutowa Komisja Rekrutacyjna zasięga opinii Dyrektora Instytutu Pedagogiczno-Językowego o zrealizowanych przez kandydata efektach  uczenia się; 

W wyniku rekrutacji na studia drugiego stopnia powstaje lista rankingowa (oddzielna dla każdego kierunku studiów, na której znajdują się wszyscy kandydaci). Lista rankingowa budowana jest w oparciu o uczelniany wskaźnik rekrutacyjny „WR”, wyznaczany wg wzoru:

WR   =  10 x O + S

gdzie:

O – ocena figurująca na dyplomie ukończenia studiów,

– średnia ocen uzyskanych w toku studiów.

Warunki rekrutacji na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia, przedstawiono w tab. V.

Wymagane dokumenty:

– dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),

– średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.