• log in
 • create an account

Recruitment for second-cycle studies at ANS in Elbląg

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

MANAGEMENT AND LAW STUDIES, full-time, second-cycle studies ending with Master`s degree

Details
Code SM-SM-P
Organizational unit The Institute of Economics
Field of studies Management and Law Studies
Form of studies Stacjonarne
Level of education Second level
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 1,5 roku
Recruitment committee address Akademia Nauk Stosowanych
w Elblągu
Instytut Ekonomiczny
Al. Grunwaldzka 137
82-300 Elbląg
WWW address https://ans-elblag.pl
Required document
 • Wyższe
  Ask a question
Phase 1 (05.01.2023 00:00 – 16.02.2023 15:00)

KIERUNEK: STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE* - STUDIA II STOPNIA

Studia na kierunku Studia menadżersko-prawne trwają 3 semestry (1,5 roku). Po pierwszym semestrze student wybiera jedną z dwóch specjalnościach.     

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • stosowanie metod i narzędzi analizy procesów i zjawisk zachodzących w organizacji i jej otoczeniu 
 • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów występujących w organizacji oraz krytyczna ocena skuteczności proponowanych rozwiązań oraz konsekwencji ich wdrożenia 
 • kierowanie pracą zespołu, a także zarządzanie zasobami organizacyjnymi podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych 
 • samodzielne planowanie, organizowanie, realizowanie i koordynowanie pracy własnej i innych

specjalność:

MENADŻER ANALIZ BIZNESOWYCH

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • pełnienie roli analityka biznesowego,
 • znajomość metod i narzędzi dla analizowania i prognozowania danych dla potrzeb zarządzczych,
 • umiejętność samodzielnego planowania, organizowania, koordynowania pracy własnej  i innych,
 • umiejętność komunikowania się ze współpracownikami, kontrahentami, klientami oraz osobami działającymi w otoczeniu organizacji, zarówno w języku polskim jak i w języku obcym,
 • wiedza na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym, w tym uwarunkowań prawnych oraz relacji między przedsiębiorstwem a innymi podmiotami występującymi na rynku.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Celem praktyki zawodowej jest doskonalenie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej w trakcie studiów wiedzy, zapoznanie się z ekonomicznymi, społecznymi, technologicznymi, psychologicznymi i prawnymi uwarunkowaniami pełnienia roli menadżera w organizacji, a także doskonalenie umiejętności z zakresu tworzenia i modyfikowania struktur organizacyjnych i systemów zarządzania organizacją lub umiejętności tworzenia przedsięwzięć gospodarczych.

Studenci odbywają 12-tygodniową praktykę w trakcie drugiego semestru w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.      

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent tych studiów uzyska wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia modeli biznesowych, opracowywania analiz biznesowych i wdrażania rozwiązań z zakresu systemów e-commerce, rachunkowości zarządczej oraz pozyskiwania, analizowania i praktycznego wykorzystania informacji do celów biznesowych.

Absolwent będzie potrafił stosować, adekwatne do zaistniałych sytuacji, metody i techniki zarządzania niezbędne do rozwiązywania konkretnych problemów podmiotów gospodarczych. 

MENADŻER USŁUG PUBLICZNYCH

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • umiejętność przygotoywania dokumentów urzędowych i biznesowych z wykorzystaniem terminów i pojęć z zakresu obszaru nauk społecznych i prezentowania ich w trakcie wystąpień publicznych,
 • umiejętność kierowania pracą zespołu ludzkiego, komórek organizacyjnych a także zarządzania zasobami organizacyjnymi podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych,
 • pozyskiwanie i wykorzystanie informacji do celów biznesowych oraz ich prezentacji i wizualizacji,
 • umiejętności praktyczne w zakresie gospodarki komunalnej i organizacji usług publicznych, rachunkowości budżetowej, ubezpieczeń społecznych i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętność stosowania odpowiednich metod i technik zarządzania w celu rozwiązania konkretnych zadań, typowych dla organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw państwowych, komunalnych i organizacji pozarządowych).

PRAKTYKI ZAWODOWE

Celem praktyki zawodowej jest doskonalenie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej w trakcie studiów wiedzy, zapoznanie się z ekonomicznymi, społecznymi, technologicznymi, psychologicznymi i prawnymi uwarunkowaniami pełnienia roli menadżera w organizacji, a także doskonalenie umiejętności z zakresu tworzenia i modyfikowania struktur organizacyjnych i systemów zarządzania organizacją lub umiejętności tworzenia przedsięwzięć gospodarczych.

Studenci odbywają 12-tygodniową praktykę w trakcie drugiego semestru w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent wchodzący na rynek pracy poradzi sobie z wyzwaniami stojącymi zarówno przed współczesnymi menadżerami podmiotów gospodarczych, jak i jednostek organizacyjnych sektora publicznego.

Absolwent tych studiów będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, podmiotami gospodarczymi, prywatnymi i publicznymi we wszystkich sektorach aktywności zawodowej. 


Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnieni są posiadający tytuł magistra, licencjata lub równorzędny, którzy spełniają warunki rekrutacji. W przypadku zgłoszenia się kandydatów spoza dyscyplin:

 • na kierunek STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE przyjmowani są absolwenci kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, nauka o komunikacji społecznej i mediach. W przypadku absolwentów innych kierunków studiów, Instytutowa Komisja Rekrutacyjna zasięga opinii Dyrektora Instytutu Ekonomicznego o zrealizowanych przez kandydata efektach  uczenia się.

W wyniku rekrutacji na studia drugiego stopnia powstaje lista rankingowa (oddzielna dla każdego kierunku studiów, na której znajdują się wszyscy kandydaci). Lista rankingowa budowana jest w oparciu o uczelniany wskaźnik rekrutacyjny „WR”, wyznaczany wg wzoru:

WR   =  10 x O + S

gdzie:

O – ocena figurująca na dyplomie ukończenia studiów,

– średnia ocen uzyskanych w toku studiów.

Warunki rekrutacji na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia, przedstawiono w tab. V.

Tabela V

Wymagane dokumenty:

– dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),

– średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.